Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich `OGNIWO` Mysłowice

Jesteś tutaj: Strona główna - Nasza działalność

Nasza działalność

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizowanie zadań w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin    i osób,
  2. udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu członków Stowarzyszenia uzależnionym od alkoholu oraz pomocy w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych oraz problemów związanych z zespołem uzależnienia od alkoholu,
  3. dążenia do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia, niesienie im wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu normalnych relacji w stosunkach z najbliższym otoczeniem,
  4. udzielania informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia,
  5. promocji stylu życia bez alkoholu oraz uświadamiania zagrożenia jakie niesie za sobą jego nadużywanie,
  6. stworzenia alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu,
  7. samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm etyczno - moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej,
  8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
  9. ochrony i promocji zdrowia,
  10. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  11. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  12. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, odczyty, prelekcje, współpracę z mediami, organizowanie imprez abstynenckich,
  2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  3. stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości, rozwijanie w członkach Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań oraz zapewnienie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu,
  4. organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach,
  5. współpracę ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych,
  6. udzielanie pomocy moralnej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom
  7. współpracę z innymi Stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
  8. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
  9. organizowanie dla członków Stowarzyszenia, rodzin oraz sympatyków imprez sportowo - rekreacyjnych (spotkania towarzyskie, zabawy, sport),
  10. organizowanie imprez dla dorosłych, dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz rodzin z problemem alkoholowym,
  11. organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i poza medycznej pomocy, organizowanie obozów i warsztatów rehabilitacyjno - terapeutycznych,
  12. organizowanie w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia pracy Stowarzyszenia i jego form działania,
  13. propagowanie i ugruntowywanie modelu trzeźwego życia, skłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, jak również do wstępowania w szeregi członków Stowarzyszenia,
  14. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia lub może pomóc w ich realizacji,
  15. zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach związanych z polityką w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego